Käyttö- ja palveluehdot

pattern

BASIC-verkkosivustojen Käyttö- ja palveluehdot “TOUS”


 1. EHTOJEN HYVÄKSYMINEN


Palvelut, joita Oy BASIC IT Ltd, www.basic.place; basic.international ja sen

tuottamien nettisivujen, omistajien ja yhteistyökumppaneiden, sekä sen alla olevien

tytäryhtiöiden ja BASIC IT Ltd: n, MAFIA.international Oy: n ja Sphinx Exchange Ltd kokonaisuus (”SE)”, muodostavat vaatimuksen seuraavien käyttö- ja palveluehtojen (“ TOUS") noudattamiseen. SE pitää oikeuden päivittää käyttö- ja palvelut ehtoja milloin tahansa ilmoittamalla käyttäjälle tämän sopimuksen toisessa osiossa ilmoitetun

ilmoituksen ('' Muutetut ehdot '). käyttö- ja palveluehtojen uusinta versiota voidaan

tarkistaa napsauttamalla oma profiili sivun alalaidassa olevaa Käyttö- ja palveluehdot

-hypertekstilinkkiä. Sijoittajana / lahjoittajana / käyttäjänä pidetään tässä henkilöä tai yhteisöä, joka on sijoittanut / lahjoittanut toisin sanoen olemassa oleva asiakas SE:lle ja Käyttäjä on mikä tahansa muu henkilö tai yhteisö, joka käyttää Palvelua tai sen osaa millään tavalla. 1. Tämä sopimus, joka sisältää viittauksena muihin www.basic.place:n ja muiden siihen

liittyvien verkkosivustojen (SE-sivustojen) käyttöön sovellettavia määräyksiä, mukaan

lukien, mutta rajoittumatta, tämän sopimuksen lisäehdot ja ehdot ( ”Täydentävät ehdot”).

Sopimus sääntelee tietyn materiaalin käyttöä, määrittelee ehdot, joita käytetään

käytettäessä SE-sivustoja, jotka ovat Käyttäjälle henkilökohtaisia ja joita ei voi siirtää muille henkilöille tai yhteisöille. Käyttäjä on vastuussa kaikesta Käyttäjätilin toiminnasta (tietyllä käyttäjä numerolla alk. U00001) ja siitä, että Käyttäjätilin käyttö kaikessa

käyttäjän vapaudessa on täysin tämän sopimuksen määräysten mukaista.


Käyttäjä vastaa käyttäjän salasanojen, toimintojen ja jakojen luottamuksellisuuden suojaamisesta. 1. SE: llä on oikeus milloin tahansa muuttaa tai lopettaa kaikki SE-sivustojen piirteet tai ominaisuudet, mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta, sisältö, saatavuus ajat ja pääsyyn tai käyttöön tarvittavat laitteet.

 1. MUUTETUT EHDOT


SE: llä on milloin tahansa oikeus muuttaa tai muokkaa käyttö- ja palveluehtoja, jotka

koskevat SE-sivustojen tai sen osan käyttöä, tai asettaa uusia ehtoja, mukaan lukien, mutta rajoittumatta, maksujen lisääminen ja käyttömaksut. Tällaiset muutokset, muokkaukset,

lisäykset tai poistot tulevat voimaan heti, kun niistä on ilmoitettu.

Ilmoitus voidaan antaa muun muassa lähettämällä ilmoitus SE-sivustoille tai

sähköpostitse tai tavanomaisella postilla tai millä tahansa muulla tavalla, jolla sijoittaja / lahjoittaja / käyttäjä voi saada ilmoituksen siitä. Kaikki SE-sivustojen käyttö tällaisen

ilmoituksen lähetyksen tai antamisen jälkeen katsotaan tarkoittavan käyttäjän hyväksyntää tällaisille muutoksille, muokkauksille tai lisäyksille.
 1. PALVELUJEN KUVAUS


Verkko-omaisuutensa kautta SE-sivustot tarjoavat käyttäjälle pääsyn moniin eri lähteisiin, mukaan lukien tietokannat, suojattu viestintä, tuote- ja palvelutiedot (yhdessä ”Palvelut”). Palvelut, mukaan lukien kaikki päivitykset, parannukset, uudet ominaisuudet ja / tai uusien verkko-ominaisuuksien, projektien ja / tai sivustojen lisääminen, ovat käyttö- ja palveluehtojen-oikeuden alaisia.
 1. LAITTEET


Käyttäjä on vastuussa kaikkien puhelinten, älypuhelinten, tietokonelaitteistojen, ohjelmistojen ja / tai muiden laitteiden, joita tarvitaan SE-sivustojen käyttämiseen ja käyttöön, hankkimisesta ja ylläpidosta sekä kaikista niihin liittyvistä maksuista.

 1. KÄYTTÄJÄN TOIMINTA


 1. Käyttäjä saa käyttää SE-sivustoja vain perusteltuihin tarkoituksiin. Käyttäjä ei saa lähettää tai levittää SE-sivustojen kautta materiaalia, joka loukkaa tai rikkoo muiden oikeuksia, on perusteetonta, uhkaavaa, väärinkäyttävää, häpäisevää, hyökkäävää

yksityisyyden tai julkisuuden oikeuksia, mautonta, säädytöntä, turmeltunutta tai muuten epämääräistä, mikä kannustaa käytökseen, joka olisi rikos, aiheuttaisi siviilioikeudellisen vastuun tai rikkoisi muuten lakia, joka sitoo käyttäjää tai sijoittajaa / lahjoittajaa tai jota, ilman SE: n nimenomaista ennakkohyväksyntää, sisältää tuotteiden tai palveluiden mainostamista tai kehotusta. Käyttäjän käyttäytyminen, joka SE-harkinnan mukaan

rajoittaa tai estää toista käyttäjää käyttämästä tai nauttimasta SE-sivustojen käytöstä, ei ole sallittua, ellei kirjaimellisesti toisin mainita. Käyttäjä ei saa käyttää SE-sivustoja mainostaakseen tai suorittaakseen kaupallisia tarjouksia, mukaan lukien, mutta

rajoittumatta, käyttäjien ja jäsenten pyytäminen tullakseen muiden SE:n sivustojen kanssa kilpailevien online-tietopalveluiden tilaajaksi / jäseneksi 1. SE -URL:t sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, tavaramerkkejä ja muuta omaisuutta koskevaa tietoa, mukaan lukien, mutta rajoittumatta, teksti, ohjelmat, uutissyöte, tunteet, hajut, maut, kuvat, ohjelmistot, valokuvat, videot, grafiikat, musiikki ja äänet ja SE-sivustojen koko sisältö, joka on tekijänoikeuksien alaisena suojattu

kollektiivisena teoksena Yhdysvaltojen tekijänoikeuslain nojalla. SE: llä on kaikki oikeudet tällaisen sisällön valintaan, koordinointiin, järjestämiseen ja parantamiseen, samoin kuin sen alkuperäiseen sisältöön. Käyttäjä voi ladata SE-palveluihin kuuluvaa tekijänoikeuksilla suojattua materiaalia SE-sivustoilta käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön, jota pidetään

reilun käytön periaatteen mukaisesti reilun käytön doktriinin mukaisena. Henkilökohtaisen käytön lisäksi käyttäjällä on oikeus käyttää Aineistoa mihin tahansa kaupalliseen tarkoitukseen, joka ei kilpaile SE: n kanssa tai aiheuta muuten haittaa tai menetystä SE: lle, jos SE tai sen käyttäjät myöntävät luvan tällaiseen kaupalliseen

käyttöön. Jollei tekijänoikeuslaissa nimenomaisesti sallita, ladatun materiaalin kopiointi, uudelleenjakelu, uudelleen lähettäminen, julkaiseminen tai kaupallinen hyödyntäminen on kiellettyä ilman SE: n ja tekijänoikeuden haltijan nimenomaista lupaa. Käyttäjä myöntää, että se ei hanki omistusoikeuksia lataamalla tekijänoikeuksin suojattua materiaalia. 1. Käyttäjä ei saa ladata, lähettää tai muuten asettaa saataville SE-sivustoille

tekijänoikeuksien, tavaramerkkien tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamia aineistoja ilman tällaisen oikeuden omistajan nimenomaista lupaa ja todistustaakkaa siitä, että mikä tahansa aineisto ei ole suojattu tekijänoikeuksilla tai muilla

immateriaalioikeuksilla. Käyttäjä on yksin vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat

tekijänoikeuksien tai muiden immateriaalioikeuksien loukkauksista tai muista haitoista,

jotka johtuvat tällaisesta toimittamisesta. Lähettämällä materiaalia mille tahansa julkiselle SE-sivustojen alueelle, käyttäjä käytännössä myöntää tai takaa, että tällaisen aineiston oikeudenhaltija on nimenomaisesti myöntänyt SE:lle rojaltit ja lisenssin sen myyntiin ja vuokraukseen. SE: llä on myös ilmainen, ikuinen, peruuttamaton, ei-yksinoikeus ja

käyttöoikeus käyttää, jäljentää, muokata, mukauttaa, julkaista, kääntää ja levittää tällaista materiaalia (kokonaan tai osittain) maailmanlaajuisesti ja / tai sisällyttää se muihin

teoksiin missä tahansa muodossa, mediassa tai tekniikassa, joka nyt tunnetaan tai jota kehitetään jäljempänä sellaisen materiaalin tekijänoikeuksien koko voimassaoloajaksi. Käyttäjät sallivat myös kenen tahansa sijoittajan / lahjoittajan pääsyn, katselun, varastoinnin tai jäljentämisen materiaalin sijoittajan / lahjoittajan henkilökohtaiseen käyttöön ja kaupankäyntiin materiaalin hinnan ja käyttöehtojen mukaisesti.

Käyttäjä myöntää SE: lle oikeuden poistaa, muokata, kopioida, julkistaa ja levittää mitä tahansa materiaalia, jota sijoittajat / lahjoittajat ja rekisteröityneet käyttäjät ovat asettaneet SE-sivustoille. 1. Edellä olevat 5 osion säännökset ovat SE: n ja sen kolmansien osapuolten

sisällöntuottajien ja lisenssinantajien etuja, ja jokaisella on oikeus vahvistaa ja panna

täytäntöön nämä säännökset suoraan tai omaan lukuunsa SE-järjestelmän ylläpitämiseksi.


 1. PALVELUJEN KÄYTTÄMINEN


Palvelut voivat sisältää sähköpostipalveluita, ilmoitustaulun palveluita, chat-alueita, uutisryhmiä, foorumeita, yhteisöjä, henkilökohtaisia verkkosivuja, kalentereita, valokuva-albumeja, tiedosto kaappeja ja / tai muita viesti- tai viestintävälineitä, jotka on tarkoitettu antamaan käyttäjälle mahdollisuus kommunikoida muiden kanssa (kukin ”Viestintäpalvelu” ja yhdessä ”Viestintäpalvelut”).

Käyttäjä sitoutuu käyttämään viestintäpalveluita vain viestien ja materiaalien postittamiseen, lähettämiseen ja vastaanottamiseen, jotka ovat asianmukaisia ja soveltuvin osin liittyviä tiettyyn viestintäpalveluun. Esimerkkinä, ei rajoituksena, käyttäjä suostuu

siihen, että käyttäessään viestintäpalveluita, käyttäjä ei: • Käytä viestintäpalveluita kyselyjen, kilpailujen, pyramidihuijausten, ketjukirjeiden, roskapostien, spämmin tai muiden kopioivien tai ei-toivottujen viestien yhteydessä (kaupallisten tai muun) SE-verkon ulkopuolella.

-Kunnianloukkaa, väärinkäyta, häiritse, vaaranna, uhkaa tai muuten loukkaa sijoittajien laillisia oikeuksia (kuten yksityisyyden suojaa ja julkisuutta).

 • Julkaise, postita, lähetä, jaa tai levitä sopimattomia, rumia, loukkaavia, säädyttömiä, vääriä tai laittomia aiheita, nimiä, aineistoa tai tietoja.

 • Lataa tai aseta muulla tavoin saataville tiedostoja, jotka sisältävät kuvia, valokuvia, ohjelmistoja tai muuta materiaalia, jota suojataan immateriaalioikeudellisilla laeilla, esimerkiksi esimerkkinä, rajoituksetta tekijänoikeus- tai tavaramerkkilait (tai yksityisyyden tai julkisuuden oikeuksina), paitsi jos Käyttäjä omistaa tai hallitsee siihen liittyviä oikeuksia tai on saanut kaiken tarvittavan suostumuksen siihen.

 • Käytä mitä tahansa materiaalia tai tietoa, mukaan lukien kuvia tai valokuvia, jotka on asetettu Palvelujen kautta saataville tavalla, joka loukkaa tekijänoikeuksia,

tavaramerkkejä, patentteja, liikesalaisuuksia tai muita osapuolten, myös kolmansien osapuolien, omistusoikeuksia. Lataa tiedostoja, jotka sisältävät viruksia, troijalaisia, matoja, aikapommeja, peruuttaja botteja, vioittuneita tiedostoja, rootkittejä tai muita vastaavia ohjelmistoja tai ohjelmia, jotka voivat vahingoittaa toisen käyttäjän tietokoneen toimintaa tai toisen käyttäjän omaisuutta.

 • Lataa kenen tahansa tietoliikennepalvelujen käyttäjän lähettämät tiedostoja, jotka

käyttäjä tietää tai jota heidän pitäisi kohtuudella tietää, joita ei voida laillisesti toistaa, näyttää, suorittaa ja / tai levittää tällä tavalla.

 • Väärentää tai poistaa tekijänoikeuksien hallintaa koskevia tietoja, kuten tekijöiden määrityksiä, laillisia tai muita asianmukaisia ilmoituksia tai omistusoikeus merkintöjä tai ohjelmistojen tai muun materiaalin alkuperän tai lähteen etikettejä, jotka sisältyvät

ladattavaan tiedostoon tai tekstiin.


 • Rajoita tai estä muita käyttäjiä käyttämästä ja nauttimasta viestintäpalveluita.


 • Valtaa toisen käyttäjän tai sijoittajan / lahjoittajan aluetta.


 • Riko kaikkia käytännesääntöjä tai muita ohjeita, joita voidaan soveltaa mihin tahansa tiettyyn viestintäpalveluun.

 • Poimi tai muuten kerää tietoja muista käyttäjistä, mukaan lukien sähköpostiosoitteet.


 • Riko kaikkia sovellettavia lakeja tai määräyksiä.


 • Luo tai varasta henkilöllisyyttä toisen käyttäjän harhauttamiseksi.


 • Käytä, lataa tai muuten kopioi tai luovuta henkilölle tai yhteisölle (joko maksua vastaan tai muuten) palvelujen käyttäjien hakemistoja tai muita käyttäjän käyttötietoja tai niiden osaa.

SE:llä ei ole velvollisuutta valvoa viestintäpalveluita. SE pidättää kuitenkin oikeuden tarkistaa viestintäpalveluihin ja niiden välityksellä lähetettyjä materiaaleja (myös

aineettomia) ja poistaa ja ratkaista kaikki materiaalit ja aineettomat omaisuudet omasta harkinnastaan.

SE pidättää oikeuden poistaa ladatun materiaalin ja lopettaa käyttäjän pääsyn mihin

tahansa tai kaikkiin viestintäpalveluihin milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta mistä tahansa syystä.

SE pidättää oikeuden luovuttaa kaikki tiedot, joita se pitää tarpeellisina sovellettavien

lakien, asetusten, oikeusprosessien tai hallitusten pyyntöjen täyttämiseksi tai muokata,

kieltäytyä lähettämästä tai poistaa sellaisia tietoja tai aineistoa kokonaan tai osittain, jotka vaarantaa sijoittajien / lahjoittajien ja rekisteröityneiden käyttäjien sekä käyttäjien oikeusvarmuuden ja / tai anonymiteetin mainitussa järjestyksessä, yksin oman harkintansa mukaan.

Viestintäpalveluihin ladattuihin aineistoihin voidaan asettaa käytön, jäljentämisen ja / tai levityksen rajoituksia; Käyttäjä on vastuussa tällaisten rajoitusten noudattamisesta, jos

käyttäjä lataa materiaalit.


Ole aina varovainen luovuttaessa henkilökohtaisia tietoja kaikissa viestintäpalveluissa. SE pyrkii valvomaan ja tukemaan mistä tahansa viestintäpalvelusta löytyvää sisältöä, viestejä ja tietoja ja aikoo pitää sen poliittisesti korrektina, joten SE vaatii erityisesti

vastuuta viestintäpalveluista ja kaikista sijoittajien, lahjoittajien ja käyttäjien aiheuttamista toimista osallistuessa viestintäpalvelujen käyttöön.

Lohkoketjun tunnuksen omistajat, johtajat ja isännät eivät ole valtuutettuja SE: n edustajia, ja heidän näkemyksensä eivät välttämättä vastaa SE: n näkemyksiä. 1. KÄYTTÄJÄTILI, SALASANA JA TURVALLISUUS


Käyttäjän on täytettävä muutama asia tilin avaamiseksi. Sijoittajiksi / lahjoittajiksi ylenemiseksi hänen on täytettävä rekisteröintiprosessi toimittamalla SE: lle ajankohtaiset, täydelliset ja tarkat tiedot KYC-ohjeiden mukaisesti.

Sijoittajan / lahjoittajan on pidettävä nämä tiedot ajan tasalla itsenäisesti!


Käyttäjä valitsee myös salasanan ja käyttäjä numeron (alkaen U00001). Käyttäjä on täysin vastuussa käyttäjän salasanan ja tilin luottamuksellisuuden ylläpidosta, kuten tämän

sopimuksen kohdassa 1A (”Ehtojen hyväksyminen”) määrätään. Lisäksi Käyttäjä on täysin vastuussa kaikista Käyttäjän tilillä tapahtuvista toimista. Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan

SE: lle välittömästi käyttäjän määrittelemän käyttäjätilin luvattomasta käytöstä tai muusta tietoturvaloukkauksesta.

SE ei ole vastuussa mistään menetyksestä, joka käyttäjälle voi aiheutua siitä, että joku muu käyttää käyttäjän salasanaa tai tiliä joko käyttäjän tietäen tai ilman.

Käyttäjä voi kuitenkin olla vastuussa menetyksistä, jotka SE: lle, sen jäsenille ja käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheutuvat siitä, että joku muu käyttää käyttäjän tiliä tai

salasanaa. Käyttäjä ei saa milloin tahansa käyttää kenenkään muun tiliä ilman tilin omistajan lupaa.

Tilinomistaja on kaikissa tilanteissa vastuussa tilinsä käytöstä riippumatta mahdollisesta luvasta, jonka kyseinen tilinomistaja on myöntänyt henkilölle, joka käyttää tilinomistajan tiliä.


SUOSITTELEMME KAKSIVAIHEISTA TODENNUSTA! 1. HUOMIO ERITYISTÄ OHJELMISTOISSA JA OHJELMISSA. JOTKA SAATAVISSA SE:LTÄ

Kaikki ohjelmistot, jotka tarjotaan ladattaviksi tai käytettäviksi SE-sivustojen palveluista (”Ohjelmisto”), ovat SE: n ja / tai sen toimittajien tekijänoikeuksien alaista työtä.

Ohjelmiston käyttöä säätelevät mahdollisen loppukäyttäjän lisenssisopimuksen ehdot, jotka sisältyvät ohjelmistoon tai sisältyvät siihen (”lisenssisopimus”), ja loppukäyttäjä ei pysty asentamaan mitään ohjelmistoja, joihin liittyy tai sisältyy Lisenssisopimus, paitsi jos hän ensin suostuu lisenssisopimuksen ehtoihin.Ohjelmisto on saatavana ladattavaksi ja käytettäväksi SE-sivustoilta vain loppukäyttäjien käyttöön lisenssisopimuksen mukaisesti. Ohjelmiston jäljentäminen tai uudelleen

levittäminen, joka ei ole lisenssisopimuksen mukaista, voi johtaa vakaviin siviili- ja

rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. SE hakee enimmäiskorvausta henkilöltä / yhteisöltä, joka on rikkonut lisenssisopimusta.RAJOITTAMATTA EDELLÄ MAINITTUA, OHJELMISTON KOPIOINTI TAI

UUDELLEENTUOTTAMINEN TAI UUDELLEENSIJOITTAMINEN EDELLE MAINITUN TEKEMISEKSI ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY PAITSI JOS SE ON ERIKSEEN SALLITTU LISENSSISOPIMUKSEN MUKAISESTI. LUKUUNOTTAMATTA

LISENSSISOPIMUKSESSA ANNETTUJA TAKUITA “SE” KIELTÄÄ KAIKKI OHJELMISTOA KOSKEVAT TAKUUT JA EHDOT.MUKAVUUDEKSI “SE” VOI TARJOTA PALVELUINA TAI OSASSA

OHJELMISTOTUOTTEISSA, TYÖKALUISSA JA SIJAINNEISSAAN KÄYTTÖÄ JA / TAI LATAUSOIKEUTTA. “SE” EI TAKAA VAHVISTUKSIA TULOSTEN TARKKUUDESSA TAI

TULOKSISSA, JOTKA TÄMÄN TYÖKALUN JA APUOHJELMIEN, SEKÄ TOIMITILOJEN KÄYTÖSSÄ TOTEUTETAAN.

OLE YSTÄVÄLLINEN JA HUOMIO MUIDEN SIJOITTAJIEN / LAHJOITTAJIEN JA KÄYTTÄJIEN INTELLEKTUAALINEN OMAISUUS KÄYTTÄESSÄSI SAATAVILLA OLEVIA PALVELUJA, TYÖKALUJA JA LAITTEITA.

 1. HUOMIO ERITYISESTI SE-SIVUSTOJEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVISTA ASIAKIRJOISTA

Lupa käyttää asiakirjoja, joita ei ole kirjautumalla turvattu ja jotka ovat kaikkien saatavissa (kuten tieteellisiä papereita, lehdistötiedotteita, tieto lomakkeita ja UKK:ä), jos (1) alla oleva tekijänoikeusilmoitus näkyy kaikissa kappaleissa ja sekä tekijänoikeusilmoitus että vain tiedottamiseen ja ei-kaupalliseen tai henkilökohtaiseen käyttöön ilmoitus näkyy, eikä niitä saa kopioida tai lähettää mihinkään verkon tietokoneeseen tai lähettää missään mediassa, ja (3) asiakirjoihin ei tehdä muutoksia. Akkreditoidut oppilaitokset, kuten yliopistot, yksityiset / julkiset korkeakoulut ja valtion yhteisölliset koulut, voivat ladata ja

toistaa asiakirjoja jaettavaksi luokkahuoneessa. Jakelu luokkahuoneen ulkopuolella vaatii nimenomaisen kirjallisen luvan. Muihin tarkoituksiin käyttäminen voi johtaa ankariin

siviili- ja rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. SE hakee enimmäiskorvausta henkilöltä / yhteisöltä, joka on rikkonut tätä sopimusta.TEKIJÄNOIKEUSHUOMAUTUS


SE JA / TAI SEN EDUSTAJAT EIVÄT TEE ESITYKSIÄ ASIAKIRJOISSA OLEVIEN ASIAANKUULUVIEN TIETOJEN JA SOVELTUVIEN GRAAFIKOIDEN SOVELTUVUUDESTA MILLE TAHANSA TARKOITUKSESTA.

KAIKILLE NÄMÄ ASIAKIRJAT JA NIIHIN LIITTYVÄT GRAFIIKAT TOIMITETAAN “SELLAISENA KUIN NE OVAT” ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA.

SE JA / TAI SEN TARVITTAVAT TOIMITTAJAT KIELTÄVÄT TIETOJEN KAIKKI TAKUUT JA EHDOT, MUKAAN LUKIEN KAIKKI TAKUUT JA KAUPATTAVUUDEN EDELLYTYKSET, ILMOITETUT TAI LAIN ALAISET, SOVELTUVUUDET TIETTYYN KÄYTTÖÖN, OMISTUSOIKEUDEN JA LOUKKAAMATTOMUUDEN

SE JA / TAI SEN EDUSTAJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISSÄÄN TAPAUKSESSA ERITYISEN, EPÄSUORAN TAI SATTUMIEN, VAHINGON TAI MINKÄÄNLAISTEN VAHINKOJEN AIHEUTUMISESTA JOITA VOIVAT OLLA MUUN MUASSA

MENETYKSET KÄYTTÖOIKEUTEEN, TIETOON TAI TUOTTOON JOKO SOPIMUKSEN TEON, VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDEN TAI MUIDEN RIKKOMUSTEN, SEURAUKSISTA PALVELUJEN TAI SAATAVAN TIEDON KÄYTTÄMISESTÄ NÄIDEN YHTEYDESSÄ.PALVELUISSA JULKAISTUT ASIAKIRJAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KAAVAT VOIVAT SISÄLTÄÄ TEKNISIÄ VIRHEITÄ, EPÄMÄÄRÄISYYKSIÄ TAI KIRJOITUSVIRHEITÄ. MUUTOKSIA LISÄTÄÄN MÄÄRÄAJOIN.

SE JA & TAI SEN EDUSTAJAT VOIVAT TEHDÄ PARANNUKSIA JA / TAI MUUTOKSIA TUOTTEISSA JA / TAI SEN OHJELMISSA, JOTKA ON KUVAILTU SE:N SISÄLLE. 1. SE:LLE TOIMITETUT TAI SE:N JULKAISEMAT MATERIAALIT SE-SIVUSTOILLA

SE JA / TAI SEN EDUSTAJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISSÄÄN TAPAUKSESSA ERITYISEN, EPÄSUORAN TAI SATTUMIEN, VAHINGON TAI MINKÄÄNLAISTEN VAHINKOJEN AIHEUTUMISESTA JOITA VOIVAT OLLA MUUN MUASSA

MENETYKSET KÄYTTÖOIKEUTEEN, TIETOON TAI TUOTTOON JOKO SOPIMUKSEN TEON, VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDEN TAI MUIDEN RIKKOMUSTEN, SEURAUKSISTA OHJELMISTOJEN KÄYTTÄMISESTÄ, SEN TOIMINTAKYVYSTÄ, ASIAKIRJOJEN, MÄÄRÄYSTEN TAI PALVELUJEN SAATAVUUDEN EPÄONNISTUMISESTA TAI TIEDON TARJOAMISESTA PALVELUISSA.

SE vaatii kaikki tarvittavat oikeudet (tässä ”Lisenssioikeudet”) materiaaleihin, joita

Käyttäjä tarjoaa SE-sivustoille (mukaan lukien palaute ja ehdotukset) tai postaa, lähettää, syöttää tai lähettää tarkistettavaksi Sijoittajille, Lahjoittajille ja Käyttäjille SE: n yksityisessä yhteisössä (kukin ”toimitus” ja yhdessä ”toimitukset”). Kuitenkin lähettämällä, lataamalla, syöttämällä, ("Lähettäminen") käyttäjä myöntää SE: lle ja tarvittaville ala

lisenssin haltijoille lisenssioikeudet, jotka sisältävät luvan käyttää käyttäjän toimituksia heidän Internet-liiketoiminnan yhteydessä (mukaan lukien, ilman rajoitusta, kaikki

SE-palvelut), mukaan lukien, rajoittamatta, oikeudet: kopioida, levittää, lähettää, julkisesti näyttää, julkisesti suorittaa, jäljentää, muokata, kääntää ja muotoilla uudelleen käyttäjän

toimittamat tiedot; julkaista käyttäjän ID-numero tai hänen profiilissa aktivoimat tiedot käyttäjän lähettämisen yhteydessä; ja oikeus alilisensoida nämä oikeudet jokaiselle Palveluntarjoajalle.

Korvaukset maksetaan lisenssisopimuksen mukaisesti käyttäjän toimituksen käytöstä ja taloudellisesta hyödystä; ja oikeus alilisensoida nämä oikeudet jokaiselle Palveluntarjoajalle.

SE:llä ei ole velvollisuutta lähettää tai käyttää mitään käyttäjän tarjoamaa toimitusta, ja SE voi poistaa minkä tahansa toimituksen milloin tahansa oman harkintansa mukaan.

Lähettämällä lähetyksen käyttäjä takaa ja edustaa omistaa tai muuten valvoa kaikkia käyttäjän lähettämiselle annettuja takuita, kuten näissä käyttöehdoissa on kuvattu,

mukaan lukien rajoituksetta kaikki takuut, jotka käyttäjän on tarpeen toimittaa, lähettää, liittää, syöttää tai toimittaa ehdotukset.

Edellä esitetyn takuun ja esityksen lisäksi, Käyttäjä takaa ja edustaa lähettämällä

lähetyksen, joka sisältää värähtelyjä, valokuvia, kuvia tai joka on muuten kokonaan tai osittain graafista (”kuvat”), että on tällaisten kuvien tekijänoikeuksien omistaja tai että tällaisten kuvien tekijänoikeuksien omistaja on myöntänyt käyttäjälle luvan käyttää

sellaisia kuvia tai tällaisten kuvien sisältöä ja / tai kuvia käyttäjän käytön tavan ja

tarkoituksen mukaisesti ja niin kuin käyttäjän muutoin sallivat nämä käyttöehdot ja palvelut, (b) Käyttäjällä on tarvittavat oikeudet myöntää näissä käyttöehdoissa kuvatut

lisenssinsaajat ja alilisenssit, ja (c) että kukin näissä kuvissa kuvattu henkilö, jos sellainen on, on antanut suostumuksensa käyttöön näissä käyttöehdoissa esitetyistä kuvista, mukaan lukien esimerkinomaisesti, mutta ei rajoituksena, tällaisten kuvien jakelu, julkinen näyttäminen ja toistaminen. d) Käyttäjä kunnioittaa sovellettavaa

tekijänoikeuslakia käyttäessään Palveluita, eikä mikään tässä TOUS-toiminnassa ole

ristiriidassa pakollisen tekijänoikeuslainsäädännön tai tuomioistuimen päätöksen kanssa, jota Käyttäjä tai SE sitoo. Lähettämällä kuvia käyttäjä myöntää (a) kaikille sijoittajille /

lahjoittajille ja kirjautuneille käyttäjille. käyttäjän yksityis yhteisön / sosiaalisen verkoston SE:ssä (jokaisesta sellaisesta kuvasta, joka on sijoittajien ja kirjautuneiden käyttäjien

käytettävissä sellaisesta yksityisestä yhteisöstä) ja / tai, (b) suurelle yleisölle (jokaiselle kuvalle, joka on käytettävissä missä tahansa muualla Palvelut, muut kuin yksityinen

yhteisö), lupa käyttää käyttäjän kuvia käyttäessään minkä tahansa Palvelun, kuten näissä käyttöehdoissa sallitaan, käyttöä (mukaan lukien esimerkinomaisesti, ei rajoituksena,

tulosteiden ja lahjatavaroiden valmistus, jotka sisältävät tällaisia kuvia) ja joihin sisältyy rajoituksetta maailmanlaajuinen käyttöoikeus: kopioida, levittää, lähettää, julkisesti näyttää, julkisesti suorittaa, toistaa, muokata, kääntää ja muotoilla uudelleen käyttäjän kuvia turvaten anonymiteettiä ja tunnistaa vain ID-numerolla, jotta voidaan varmistaa

rojaltit ja oikeus alilisensoida tällaiset oikeudet jokaiselle palveluntarjoajalle yhdistääkseen rojaltit käyttäjätilille. Edellisissä virkeissä kuville myönnetyt lisenssit päättyvät, kun

käyttäjä poistaa käyttäjän tilin kokonaan, edellyttäen, että lopettaminen ei vaikuta

tällaisten kuvien yhteydessä myönnettyihin lisensseihin ennen kuin käyttäjä poistaa

käyttäjän tilin kokonaan. Tämän jälkeen käyttäjälle ei makseta korvausta käyttäjän kuvan käytöstä. Muut käyttäjät ja sijoittajat / lahjoittajat ja rekisteröityneet käyttäjät, jotka on

liitetty Kuviin voivat silti saada korvauksensa niin kauan kuin heidän tilinsä on aktiivinen.

 1. TAKUUN VASTUUVAPAUSLAUSEKE; VASTUUN RAJOITUKSET


 1. VAIKKA SE ON PERUSUSKOMUS JA SE:N-TAVOITE SALLIA SIJOITTAJIEN / LAHJOITTAJIEN JA KÄYTTÄJIEN JATKUVA ANONYMITEETTI PALVELUISSA,

KÄYTTÄJÄ SUOSTUU TYYTYVÄISENÄ SIIHEN, ETTÄ SE-SIVUSTOJEN KÄYTTÖ ON SE-KÄYTTÄJÄN OMALLA VASTUULLA,EIKÄ SE TAI SEN YHTIÖT JA HENKILÖT, AGENTIT, KOLMANNET OSAPUOLET, SISÄLTÖJEN TUOTTAJAT TAI

LISENSSITTÄJÄT TAKAA, ETTÄ SE-SIVUSTOT OVAT KESKEYTTÄMÄTTÖMIÄ TAI VIRHE VAPAITA; EIVÄTKÄ NE LUO MITÄÄN TAKUITA TULOKSILLE, JOITA

VOIDAAN SAADA SE-SIVUSTOJEN KÄYTÖSTÄ, TAI MINKÄÄN TIEDON, PALVELUN TAI KAUPAN PITÄVYYDEN TAI SISÄLLÖN TARKKUUDELLE, LUOTETTAVUUDELLE TAI SISÄLLÖLLE ITSESSÄÄN.

 1. SE -SIVUSTOT TARJOTAAN "SELLAISENAAN" PERUSTEELLA ILMAN TAKUITA, JOKO ILMOITTAEN TAI OLETTAEN, SISÄLTÄEN, MUTTEI RAJOITTAMATTA

KAUPALLISUUDEN TAKUUN TAI TIETYN KÄYTTÖTARKOITUKSEN KUNTOA, MUUTA KUIN POIKKEUKSENA, RAJOITTAMINEN TAI MUUTTAMINEN TÄMÄN SOPIMUKSEN SOVELLETTAVIEN LAKIEN MUKAAN.

C.TÄMÄ VASTUUVAPAUSLAUSEKE KOSKEE KAIKKIA VAIKUTUKSIA TAI

VAHINKOJA, SUORITUS VIRHEITÄ, VIRHEITÄ, PÄÄSTÖJÄ, KESKEYTYKSIÄ, POISTAMISIA, VIKOJA, KÄYTTÖÖNOTTOJA, KÄYTTÖJÄ TAI LÄHETTÄMISIÄ, TIETOKONEEN VIRUKSIA, YHTEYSVIRHEITÄ, VARKAUKSIA, TAI POISTOJA TAI LUVATTOMIA PÄÄSYJÄ, MUOKKAUKSIA, TAI TIEDON KÄYTTÖJÄ, JOKO SOPIMUKSEN RIKKOMISEKSI, RIKOLLISELLA KÄYTTÄYTYMISELLÄ,

VÄLINPITÄMÄTTÖMYYTTÄ TAI MUITA SYYN JA SEURAUKSEN TOIMENPITEITÄ. KÄYTTÄJÄ ERITYISESTI TIEDOSTAA, ETTÄ “SE” EI OLE VASTUUSSA MUIDEN

KÄYTTÄJIEN TAI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN HÄPÄISEVÄSTÄ JA LAITTOMASTA TOIMINNASTA JA TAPATURMISTA, JA SIITÄ ETTÄ VASTUU ON JOKA TAPAUKSESSA AINA SIJOITTAJALLA/LAHJOITTAJALLA SEKÄ KÄYTTÄJÄLLÄ.

KUITENKIN, KÄYTTÄJÄ PYSTYY PYYTÄMÄÄN SIJOITTAJAA / LAHJOITTAJAA TAI

OSAAVAMPAA KÄYTTÄJÄÄ AUTTAMAAN TÄMÄN KALTAISTEN VÄÄRINKÄYTÖSTEN RATKAISEMISESSA.

 1. MISSÄÄN TAPAUKSESSA “SE” TAI KUKAAN HENKILÖ TAI OIKEUSHENKILÖ JOKA ON OLLUT OSALLISENA SE-SIVUSTOJEN TAI SE-OHJELMISTON

LUOMISESSA, TUOTTAMISESSA JA JAKAMISESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOISTA, MYÖS RAJOITTAMATTOMATTA, SUORAT, VÄLILLISET,

SATTUMANVARAISET, ERITYISET, VAHINGOLLISET SEURAUKSET JOITA SAATTAA SYNTYÄ SE-SIVUSTOJEN KÄYTETTÄVYYDESTÄ TAI KÄYTTÄMÄTTÖMYYDESTÄ.

KÄYTTÄJÄ ON TIETOINEN TÄSTÄ, ETTÄ TÄMÄN OSION SÄÄNNÖKSIÄ SOVELLETAAN KAIKKIEN SIVUSTOJEN SISÄLTÖÖN.


 1. LISÄYKSENÄ AIEMMIN MAINITTUUN, “SE” TAI SEN SISÄLLÖNTUOTANTO PARTNERIT EIVÄT OLE VASTUUSSA VÄLINPITÄMÄTTÄ SYYSTÄ TAI KESTOSTA, MISTÄÄN VIRHEESTÄ, EPÄTARKKUUDESTA, PÄÄSTÖISTÄ, TAI MUISTA VIRHEISTÄ JA PUUTTEISTA, TAI MISTÄÄN VIIVÄSTYKSESTÄ, KESKEYTYKSESTÄ SIVUSTOJEN YLLÄPIDOSSA JOITA SIVUSTOJEN SISÄLTÖ JA SEN PUUTTEET AIHEUTTAVAT

SE-SIVUSTOJEN KÄYTTÄJILLE. KAIKKI VAATIMUKSET TAI TAPAHTUMAT, JOTKA SEKÄ NIIDEN OSAPUOLET EIVÄT OLE VASTUUSSA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN VAATIMUKSISTA TAI MISTÄÄN MENETYKSISTÄ MUKAAN LUKIEN MUTTA RAJOITTUMATTA, MENETETYT TUOTOT, RANGAISTAVAT TAI SEURAAMUKSELLISET VAHINGOT.

 1. ENNEN VAIHTOVELKAKIRJALAINAN, TOKENIN, OSAKKEIDEN, PÄÄOMA MERKINNÄN TAI KAIKKIEN MUIDEN ETUISUUKSIEN KAUPAN TOTEUTUSTA, KÄYTTÄJÄÄ SUOSITELLAAN KUULEMAAN MEKLARIN TAI MUIDEN RAHOITUS EDUSTAJIEN MIELIPIDETTÄ VAHVISTAAKSEEN HINNOITTELU JA MUITA TIETOJA.

“SE”, SEN YHTEISTYÖKUMPPANEILLA TIETOJEN TOIMITTAJILLA TAI SISÄLTÖ PARTNEREILLA EI OLE VASTUUTA SIJOITTAMISPÄÄTÖKSISTÄ, JOTKA PERUSTUVAT TOIMITTIIN TIETOIHIN. EIKÄ “SE”, SEN YHTEISTYÖKUMPPANIT, TIETOJEN TOIMITTAJAT TAI SISÄLTÖ PARTNERIT TAKAA TAI LUPAA TIETOJEN AIKATAULUA, SEKVENSSIÄ, TARKKUUTTA, TAI TÄYDELLISYYTTÄ. LISÄYKSENÄ TIETOJEN KÄYTÖSTÄ SAADUILLE TULOKSILLE EI OLE TAKUITA .

G FORCE MAJEURE - YKSIKÄÄN OSAPUOLI EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VIASTA TAI VIIVÄSTYMISESTÄ OLOSUHTEISSA JOITA EI VOI KOHTUUDELLA OLETTAA

OLEVAN HALLINNASSA KUTEN JUMALAN SÄÄDÖT, SODAT, MELLAKAT, KAUPPASAARROT, SIVIILI- TAI SOTILASHALLINNON VASTUUHENKILÖT,

TULIPALOT, TULVAT, ONNETTOMUUDET, PALVELUN ALAS MENOT JOHTUEN

LAITTEISTA JA / TAI OHJELMISTON VIRHEISTÄ JA / TAI TELEKOMMUNIKAATIO VIRHEET, VAIHEEN, VERKKO LINJOJEN, VOIMA- JA SÄHKÖ VIRHEIDEN,

KOLMANNEN OSAPUOLTEN PALVELUNTARJOAJIEN (SISÄLTÄEN INTERNET JA TELEKOMMUNIKAATIO PALVELUNTARJOAJAT) OSAPUOLI JONKA TOIMINTAAN OHEISET ASIAT VAIKUTTAVAT ILMOITTAVAT TOISELLE OSAPUOLELLE SOPIMUKSEN MUKAISESTI KOLMENKYMMENEN (30) PÄIVÄN SISÄLLÄ TÄSTÄ TAPAHTUMASTA.

TÄMÄN SOPIMUKSEN SUORITTAMINEN TAPAHTUU SUOMEN LAIN MUKAISESTI NIIN KAUAN KUIN OSAPUOLI JONKA TOIMINTAAN TÄMÄ TAPAHTUMA ESTÄÄ RAJOITTAVASTI TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKAISESTI VELVOITTEIDENSA SUORITTAMISTA.

 1. LINKIT KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTOIHIN


TÄMÄN ALUEEN LINKIT PÄÄSTÄVÄT SINUT POISTUMAAN SE-SIVUSTOILTA.

Linkitetyt sivustot eivät ole SE: n, EIKÄ SE: n valvonnan alaisia, eikä se ole vastuussa minkään linkitetyn sivuston tai minkään linkitetyn sivuston sisältämän linkin sisällöstä, tai muutoksista tai päivityksistä tällaisiin sivustoihin. SE ei ole vastuussa muutoksista tai päivityksistä tällaisiin sivustoihin. SE ei ole missään vastuussa live-lähetyksistä tai mistään muusta muodosta lähettää tai vastaanottaa tietoja linkitetyillä sivustoilla.

SE tarjoaa nämä linkit vain mukavuudeksi, ja minkä tahansa linkin sisällyttäminen ei tarkoita sivuston SE: n hyväksyntää.

SE on kolmansien osapuolten, sijoittajien / lahjoittajien ja käyttäjien toimittaman sisällön jakelija (eikä julkaisija). Siten SE: llä ei ole muuta toimituksellista hallintaa tällaisesta

sisällöstä kuin kuten esimerkiksi julkisella kirjastolla, kirjakaupalla tai lehtikioskilla.

Kolmansien osapuolten, mukaan lukien tietojen tarjoajat, käyttäjät tai muut SE-sivustojen käyttäjät, ilmaisemat tai asettamat mielipiteet, neuvot, lausunnot, palvelut, tarjoukset tai muut tiedot tai sisältö ovat vastaavien tekijöiden tai vastaavien kirjoittajien lausuntoja tai jakelijoita eikä SE. SE tai mikään kolmas osapuoli tietojen toimittaja ei takaa minkään

sisällön paikkansapitävyyttä, täydellisyyttä tai hyödyllisyyttä eikä sen kaupallistavuutta tai soveltuvuutta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen.

Monissa tapauksissa SE-sivustojen kautta saatavissa oleva sisältö edustaa tietyn palveluntarjoajan, käyttäjän tai muun käyttäjän, joka ei ole tehnyt SE: n kanssa sopimusta, mielipiteitä ja arvioita. SE ei tue eikä ole vastuussa sellaisten lausuntojen, neuvojen tai

lausuntojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta, joita SE-sivustoilla ovat antaneet muut kuin valtuutetut SE: n työntekijöiden edustajat tai sijoittajat toimiessaan virallisessa ominaisuudessaan. SE ei missään olosuhteissa ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat käyttäjän luottamuksesta tietoihin, jotka on saatu

SE-sivustojen kautta. Käyttäjän vastuulla on arvioida SE: n kautta saatavien tietojen, mielipiteiden, neuvojen tai muun sisällön oikeellisuus, täydellisyys tai hyödyllisyys. Kysy tarvittaessa ammattilaisten neuvoja erityisten tietojen, mielipiteiden, neuvojen tai muun sisällön arvioinnista. 1. PYYTÄMÄTTÖMIEN IDEOIDEN ESITTÄMISPOLITIIKKA


SE TAI KUKAAN SEN TYÖNTEKIJÖISTÄ EI HYVÄKSY TAI KÄSITTELY TARKASTAMATTOMIA IDEOITA, MUKAANLUKIEN IDEAT UUDELLE MAINOSTAMISELLE, KAMPANJAT, UUDET PROMOOTIOT, UUDET TUOTTEET TAI TEKNIIKAT, PROSESSIT, MATERIAALIT, MARKKINA SUUNNITTELUT TAI UUDET

TUOTENIMET, OLE HYVÄ ÄLÄKÄ LÄHETÄ NÄYTTEITÄ, DEMOJA TAI MUITA TÖITÄ. TÄMÄN POLITIIKAN YKSITTÄINEN TARKOITUS ON VÄLTTÄÄ POTENTIAALISIA

VÄÄRINKÄYTÖKSIÄ TAI RIITA-ASIOITA, KUN SE-TUOTTEET, PALVELUT TAI MARKKINOINTISTRATEGIAT SAATTAVAT TUNTUA SAMANLAISILTA KUN SE:LLE TOIMITETUT. JOTEN ÄLÄ LÄHETÄ EI-PYYDETTYJÄ TÖITÄSI SE:LLE. OSOITE IDEOIDEN ESITTÄMISELLE ON MAFIA.INTERNATIONAL


 1. SEURANTA


SE: llä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, seurata SE-sivustojen sisältöä, chat-huoneet ja foorumit mukaan lukien, päättää tämän sopimuksen ja SE: n laatimien toiminta sääntöjen noudattamisesta ja noudattaa kaikkia lakeja, asetuksia tai viranomaisten vaatimuksia.

SE:llä on oikeus oman harkintansa mukaan muokata, kieltäytyä julkaisemasta tai poistaa kaikenlaista materiaalia, joka on toimitettu tai lähetetty SE-sivustoille. Rajoittamatta edellä mainittua, SE: llä on oikeus poistaa kaikki aineistot, jotka SE oman harkintansa mukaan kokee uhkaavina SE: n sijoittajia / lahjoittajia ja käyttäjiä kohtaan tai jotka

rikkovat sen säännöksiä tai ovat muuten epäilyttäviä. 1. VAHINGONKORVAUS


Käyttäjä sitoutuu puolustamaan, korvaamaan ja pitämään vaarattomana SE:tä ja heidän johtajia, virkamiehiä, esimiehiä, jäseniä, työntekijöitä ja edustajia kaikilta vaatimuksilta ja kuluilta, mukaan lukien asianajopalkkiot, jotka johtuvat SE: n käytöstä sijoittajalle /

lahjoittajalle ja / tai Käyttäjälle ja käyttäjätilillesi. 1. IRTISANOMINEN


SE tai Käyttäjä voi irtisanoa tämän sopimuksen milloin tahansa. SE voi irtisanoa

sopimuksen jäädyttämällä käyttäjän tilin ja ilmoittamalla siitä käyttäjälle ottamalla yhteyttä Käyttäjään millä tahansa tavalla. SE voi, kun se pitää kohtuullisena, ehdottaa valinnaista henkilökohtaista tapaamista käyttäjän kanssa tilanteen ratkaisemiseksi ja siten

tilanteen vakauttamisen saavuttamiseksi. Tällaisten henkilökohtaisten tapaamisten järjestämisen sijasta SE voi päättää tilin jäädyttämisen jälkeen lopettaa tilin poistamalla sen lopullisesti. Kokouksen järjestäminen vai tilin poistaminen riippuu vain SE: n omasta

harkinnasta. Käyttäjä voi irtisanoa sopimuksen lopettamalla tilinsä ja jättämällä SE:lle sen mahdollisen rahaksi muuttamisen rajoittamatta edellä mainittua, SE: llä on oikeus

irtisanoa Käyttäjän tili välittömästi, jos Käyttäjän käyttäytyminen on sen mukaista että SE katsoo harkintansa mukaan, ettei sitä voida hyväksyä tämän sopimuksen tai minkään muun tämän sopimuksen liitteenä olevan tai muuten viitatun asiakirjan, kuten käytös

sääntöjen mukaan. 1. MUUT


Tämä sopimus ja kaikki SE: n vahvistamat SE-sivustoja koskevat toimintasäännöt muodostavat osapuolten sopimuksen kokonaisuudessaan siitä aiheesta, ja korvaavat kaikki aikaisemmat osapuolten väliset kirjalliset tai suulliset sopimukset tällaisesta aiheesta. Tätä sopimusta tulkitaan Suomen lakien mukaisesti. Kumpikaan osapuoli ei luovu mistään

sivuliikkeestä tai oletuksesta. Tässä käytetyt osasto otsikot ovat vain mukavuuden vuoksi, eikä niille saa tuoda mitään laillista merkitystä. 1. TEKIJÄNOIKEUSHUOMAUTUS


SE ja sen logot ovat SE:n tavaramerkkejä, Kaikki oikeudet pidetään.

Kaikki muut SE:llä esiintyvät tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. 1. TAVARAMERKIT


Tässä ja SE-sivustoilla mainittujen todellisten yritysten ja tuotteiden nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä. Tässä kuvatut esimerkkiyritykset, organisaatiot, tuotteet, verkkotunnukset, sähköpostiosoitteet, logot, ihmiset, ohjelmat ja tapahtumat saattavat olla tieteiskirjallisuutta. Yhdistämistä todellisen yrityksen, organisaation, tuotteen,

verkkotunnuksen, sähköpostiosoitteen, logon, henkilön, ohjelman tai tapahtumien kanssa ei ole välttämättä tarkoitettu, eikä sitä pitäisi päätellä. 1. EVÄSTEET


Google tarjoaa evästeitä analysoidakseen tämän sivuston liikennettä. Tietoja käytöstäsi sivustollemme jaetaan Googlen kanssa tätä tarkoitusta varten.

https://policies.google.com/technologies/cookies 1. VERKKOKAUPAN KÄYTTÖ- JA TOIMITUSEHDOT


YRITYS 3150073-7 (jäljempänä verkkokauppa) myy tuotteita yksityishenkilöille Suomeen. Pidätämme oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron.Tilaaminen


Tilattavat tuotteet valitaan kotisivuilla lisäämällä ne ostoskoriin. Tilaus lähetetään maksamalla ostoskorin sisältö verkkokaupan kassa toiminnossa. Tehdessäsi tilauksen hyväksyt nämä toimitusehdot, tuotteiden hinnat sekä toimituskulut. Mikäli tilaushetkellä annetaan sähköpostiosoite, tilauksesta lähetetään tilausvahvistus sähköpostitse.

Tilausvahvistuksesta ilmenevät tilatut tuotteet sekä hinta. Maksaminen

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Bambora PayForm (Paybyway Oy, y-tunnus

2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Bamboran verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Bambora tai Paybyway Oy. Bambora välittää maksut verkkokauppiaalle.

Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.


Lue lisää Bamborasta: https://www.bambora.com Maksutavat

PayForm-palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, lompakolla, maksukorteilla (credit/debit), laskulla tai osamaksulla. Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, MobilePay, Masterpass, Pivo, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit, sekä Jousto ja Enterpay Lasku yritykselle.


MobilePay: Voit maksaa MobilePay-lompakollasi mikäli olet sallinut verkkokaupoissa maksamisen sovelluksen asetuksista. MobilePay-lompakolla suoritetut maksut veloitetaan lompakkoon liitetyltä maksukortilta. Mikäli maksun veloittaminen maksukortilta epäonnistuu, MobilePay-lompakolla maksaminen ei ole mahdollista verkkokaupassa.


Pivo: Käyttöehdot ovat tarjolla Pivon sivuilla: https://pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot/


Jousto lasku ja osamaksu on kotimainen palvelu, jolla teet ostoksesi nopeasti ja

turvallisesti. Jousto on tarkoitettu yksityishenkilöille, jotka ovat hoitaneet raha-asiansa moitteettomasti. Joustolla saat 30 vuorokautta korotonta ja kulutonta maksuaikaa. Laskun saatuasi voit päättää maksatko sen kokonaan tai osissa. Osamaksulla voit maksaa ostoksesi jopa 36:ssa erässä, alkaen 9,90 eur/kk. Jousto osamaksun kustannukset ovat 3,90 eur/kk ja 19,90%:n luottokorko. Voit maksaa Joustolla 30–3000 euron ostoksia.

Luotonmyöntäjänä toimii Aurajoki Nordic Oy. Lue lisää Joustosta osoitteessa www.jousto.com.


Bambora PayForm -maksupalvelun yhteystiedot


Bambora PayForm, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4) Sähköposti: p  ayform@bambora.com

Puhelin: 09 315 82 555 (arkisin klo 9-17)

Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

Toimitus


Tilauksia postitetaan arkipäivisin. Varastosta toimitettavien tuotteiden toimitusaika on yleensä 3-5 arkipäivää. Mikäli toimitettavat tuotteet ovat tilaustuotteita, toimitusaika on yleensä 1-3 viikkoa. Toimituskulut määräytyvät valitun toimitustavan, mahdollisten

lisäpalvelujen, tilauksen painon ja koon mukaan. Näet toimituskulut verkkokaupan kassatoiminnossa ennen tilauksen lopullista hyväksymistä.


Mikäli tuote on kadonnut tai vioittunut toimituksen aikana, tulee tästä ilmoittaa viipymättä, mutta kuitenkin 14 vuorokauden kuluessa verkkokaupalle. Toimituksessa vioittuneista paketeista tulee viipymättä ilmoittaa toimituksesta vastanneelle yhtiölle.


Palautukset


Verkkokaupan asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen 14 vuorokauden vaihto- ja palautusoikeus. Asiakkaalla on oikeus vaihtaa tai palauttaa osa tai kaikki tilauksen tuotteet lukuunottamatta räätälöityjä tuotteita.. Palautettavat tai vaihdettavat tuotteet tulee olla alkuperäispakkauksessa ja myyntikuntoisena. Halutessasi palauttaa tai vaihtaa tuotteita, ota ensin yhteyttä verkkokauppaan ja kysy palautusohjeita. Liitäthän palautukseen mukaan nimesi, yhteystietosi sekä tilinumerosi mahdollista maksunpalautusta varten.


Tilauksen peruuttaminen, virhevastuu ja reklamaatiot

Ennen tilauksen toimitusta tilauksen voi peruuttaa kirjallisella ilmoituksella sähköpostitse. Verkkokaupalla on lakisääteinen virhevastuu myydyistä tuotteista.

Reklamaatiotapauksissa pyydämme olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme. Kuluttajalla on oikeus viedä mahdolliset riitatilanteet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Enterpay Lasku yritykselle:


Voit maksaa ostokset suoraan yrityksellesi osoitetulla tavallisella laskulla. Laskun maksuaika on 14 päivää laskun päiväyksestä. Laskutuslisä on 5,00 euroa. Laskuttaja on Arvato Financial Systems ja maksuajan myöntää Enterpay Finance Oy.

Käyttöehdot https://www.enterpay.fi/ehdot-palvelu/

 1. MEIHIN YHTEYDENOTTAMINEN


Jos sinulla on kysyttävää näistä käyttö- ja palvelu ehdoista, ota meihin yhteyttä osoitteessa:


Oy BASIC IT Ltd,

Rautatienkatu 20, 15110 Lahti

 E-mail: info@basic.place

Telephone: +358 45 787 26367

 www.basic.place

© 2021, Oy BASIC IT Ltd Oy. 

Kaikki oikeudet pidetään. 

Käyttöehdot ja palvelut